Javne nabavke

 


ODLUKA O DODELI UGOVORA - izvođenje ekskurzije za učenike II i IV razreda

ODLUKA

JAVNA NABAVKA USLUGE ORGANIZOVANJE EKSKURZIJE ZA UČENIKE DRUGOG I ČETVRTOG RAZREDA ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA


 

У јавној набавци добаралож уље, бира се као најповољнија понуда понуђача Kнез Петрол, Царице Јелене 28, 11273 Батајница, заведена код наручиоца под бр. 1110 од 24.08.2018.године, са којим ће се у складу са прихваћеним моделом уговора закључити Уговор о јавној набавци предметног добра.

О Д Л У К А о додели уговора  

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА


 

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова бр. 110-00-20/2015 од 12.10.2015.год. Комисија за јавну набавку Гимназије Прокупље израдила је

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

БРОЈ 1/2018 

ГАСНОГ УЉА ЕКСТРА ЛАКО „ЕВРО ЕЛ“ ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2018/2019. ГОДИНУ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА


 

У јавној набавци добаралож уље, бира се као најповољнија понуда понуђача Еуро Мотус доо, Војислава Илић 145, 11000 Београд, заведена код наручиоца под бр. 1220 од 06.09.2017.године, са којим ће се у складу са прихваћеним моделом уговора закључити Уговор о јавној набавци предметног добра. 

О Д Л У К А о додели уговора   

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


 

                 Na osnovu člana  32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova br. 110-00-20/2015 od 12.10.2015.god. Komisija za javnu nabavku Gimnazije Prokuplje izradila je

KONKURSNU  DOKUMENTACIJU  U  OTVORENOM  POSTUPKU

 ZA JAVNU  NABAVKU  DOBARA   

BROJ   1/2017

GASNOG ULJA EKSTRA LAKO „EVRO EL“   ZA  GREJNU  SEZONU 2017/2018. GODINU 

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

 


 

I.  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

            На основу члана 31. и 39. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“, бр. 124/12  14/15 и 68/15),  Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова број 110-00-20/2015 од 12.10.2015.године (,,Сл.гласник РС“, бр. 86/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 1297 од 20.10.2015. године, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара.

Назив наручиоца:

Гимназија Прокупље

Адреса наручиоца:

Ратка Павловића бр. 20, 18400 Прокупље

Интернет страница наручиоца:

gimnazija-prokuplje.edu.rs

Е-mail адреса наручиоца:

Врста наручиоца:

Установа

Врста поступка јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности

Врста предмета:

Добра

     

 

Кратак опис предмета набавке:

 

Предмет јавне набавке је набавка добара – школске катедре, клупе и столице

 

Ознака предмета набавке:

 

39160000 – школски намештај

 

Ознака из класификације делатности односно назив и ознака из општег речника набавке:

         

Линкови за документацију: Позив за подношење понуда i Конкурсна документација


 

На основу члана 31. и 39. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“, бр. 124/12  14/15 и 68/15),  Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова број 110-00-2/2013-01 од 27.03.2013.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова број 110-00-15/2013-01 од 25.11.2013.год. и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 1045 од 27.08.2015. године, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци радова.

 

Назив наручиоца:

Гимназија Прокупље

Адреса наручиоца:

Ратка Павловића бр. 20, 18400 Прокупље

Интернет страница наручиоца:

gimnazija-prokuplje.edu.rs

Е-mail адреса наручиоца:

Врста наручиоца:

Установа

Врста поступка јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности

Врста предмета:

Радови

 

Кратак опис предмета набавке:

 

Предмет јавне набавке су грађевински и грађевинско занатски радови на санирању санитарног чвора у приземљу школе

 

Ознака предмета набавке:

45000000 –  грађевински радови

Ознака из класификације делатности односно назив и ознака из општег речника набавке:

Целокупни садржај позива налази се на линку ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ. Конкурсна документација је на линку КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА