Јавне набавке

I.  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

            На основу члана 31. и 39. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“, бр. 124/12  14/15 и 68/15),  Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова број 110-00-20/2015 од 12.10.2015.године (,,Сл.гласник РС“, бр. 86/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 1297 од 20.10.2015. године, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара.

Назив наручиоца:

Гимназија Прокупље

Адреса наручиоца:

Ратка Павловића бр. 20, 18400 Прокупље

Интернет страница наручиоца:

gimnazija-prokuplje.edu.rs

Е-mail адреса наручиоца:

Врста наручиоца:

Установа

Врста поступка јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности

Врста предмета:

Добра

     

 

Кратак опис предмета набавке:

 

Предмет јавне набавке је набавка добара – школске катедре, клупе и столице

 

Ознака предмета набавке:

 

39160000 – школски намештај

 

Ознака из класификације делатности односно назив и ознака из општег речника набавке:

         

Линкови за документацију: Позив за подношење понуда i Конкурсна документација


 

На основу члана 31. и 39. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“, бр. 124/12  14/15 и 68/15),  Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова број 110-00-2/2013-01 од 27.03.2013.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова број 110-00-15/2013-01 од 25.11.2013.год. и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 1045 од 27.08.2015. године, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци радова.

 

Назив наручиоца:

Гимназија Прокупље

Адреса наручиоца:

Ратка Павловића бр. 20, 18400 Прокупље

Интернет страница наручиоца:

gimnazija-prokuplje.edu.rs

Е-mail адреса наручиоца:

Врста наручиоца:

Установа

Врста поступка јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности

Врста предмета:

Радови

 

Кратак опис предмета набавке:

 

Предмет јавне набавке су грађевински и грађевинско занатски радови на санирању санитарног чвора у приземљу школе

 

Ознака предмета набавке:

45000000 –  грађевински радови

Ознака из класификације делатности односно назив и ознака из општег речника набавке:

Целокупни садржај позива налази се на линку ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ. Конкурсна документација је на линку КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА